Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği Hakkında Bilgi

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni, bu program çerçevesinde,

- Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
- Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
- Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
- Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
- Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
- İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
- Çevresindeki turizm işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
- Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
- Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
- Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar.
- Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni olmak isteyenlerin;

- Sözel ve sayısal yeteneğe sahip,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni, sınıfta, seyahat ve turizm işletmelerinde (otel, motel, restoran vb.) görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı genellikle sessiz ve temizdir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde, Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde, çok programlı liselerde, Anadolu iletişim meslek liselerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparlar. (Servis teknikleri, kat hizmetleri ve uygulamaları vb. derslere girerler.)

Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Mesleki eğitime ve turizm sektörüne eleman kazandırılması konusuna verilen önem doğrultusunda turizm otelcilik okullarında eğitici kadrosuna gereksinim duyulmaktadır. Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler ise, turizm işletmeleri, sosyal tesisler ve otellerde, seyahat acentalarında turizm elemanı işletmecisi ve yöneticisi olarak da sektörle ilgili iş alanlarında çalışabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

- Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

- Ayrıca, 4 yıllık Yabancı Dille Öğretim Yapan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu lisans bölümlerini bitirenlerden, öğretmen olmak isteyenlerin bunun için öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran ek bir eğitim almaları gerekir. (Örneğin, Tezsiz Yüksek Lisans ya da pedagojik formasyon gibi.)

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınanı’nda (ÖSS) “Eşit Ağırlık (EA)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;

a) Genel Kültür Dersleri:

Genel Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili, Yabancı Dil,

b) Meslek Dersleri:

Genel Turizm, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Hukuk Başlangıcı, Turizm İşletmeciliği, Dünya Uygarlık Tarihi, Arkeolojiye Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Turizm Coğrafyası, Rehber Turizm İşletme İlişkileri, Turizm Ekonomisi, Türk ve Anadolu Mitolojisi, İstatistik, Temel Bilgisayar Bilgisi, Seyahat İşletmelerinde Maliyet, Organizasyon ve Yönetim, Dinler Tarihi, Yunan Roma Mitolojisi, İlk Yardım, Turizm Pazarlaması, Halk Bilimi, Anadolu Uygarlıkları, Sanat Tarihi, Seyahat İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Demografisi ve Etnolojisi, Anadolu Uygarlıkları, Türk Tarihi, Araştırma Teknikleri, Tur Yönetimi, Turizmde Dış Tanıtım, Halkla ilişkiler, Turizm Mevzuatı,

c) Mesleki Formasyon Dersleri:

Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Mezuniyet Projesi.

Ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı, Bölüm/Atelye Şefi vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde idareci (müdür) olabilirler. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler. Yurtiçi ve yurtdışı burslarından faydalanabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan meslek mensubu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.

Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Öğretmenlikler Hakkında Bilgi