Yolsuzluk operasyonu borsayı vurdu

Yolsuzluk operasyonu borsada bomba etkisi yaptı. Borsanın kaybı ikinci seansta yüzde 6’nın üzerine çıktı. Endeks günü 70.946 puandan kapatırken dolar ve euro ise yükseldi.

Ka­mu iha­le­le­ri­ne fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ve rüş­vet ve­ril­di­ği id­di­ala­rı kap­sa­mın­da İs­tan­bul ve An­ka­ra­’da ba­zı işa­dam­la­rı ve si­ya­si­le­rin ya­kın­la­rı­nın da gö­zal­tı­na alın­dı­ğı ope­ras­yo­nlar pi­ya­sa­la­rı te­pe­tak­lak et­ti. Gö­zal­tı­na alı­nan­lar ara­sın­da üç ba­ka­nın oğ­lu ve bir özel ka­lem mü­dü­rü­nün ya­nı sı­ra üst dü­zey ba­zı bü­rok­rat­la­rın da bu­lun­ma­sı BİST’i yurt­dı­şı pi­ya­sa­lar­dan ay­rış­tır­dı. Bor­sa İs­tan­bul yüz­de 5.21 ka­yıp­la 70 bin 946 pu­an­dan ka­pa­nır­ken do­lar 2,0402 li­ra­dan, eu­ro ise 2,8029 li­ra­dan gü­nü ta­mam­la­dı.

Halk­bank baş­rol oy­na­dı

Dü­şü­şte baş­ro­lü in­ce­le­me ya­pı­lan Halk­bank ve Em­lak Ko­nut GYO his­se­le­ri oy­na­dı. Halk­bank his­se­le­ri gü­nü yüz­de 12,34, Emlak Konut ise yüzde 12,45 ka­yıp­la ka­pat­tı.

BİS­T’­te 65 bin gö­rü­le­bi­lir

“Dü­şü­şün se­be­bi be­lir­siz­lik. Ope­ras­yo­nun ne­re­ye ka­dar uza­na­ca­ğı­nı kim­se bil­mi­yo­r” di­yen İn­fo Men­kul De­ğer­ler Pi­ya­sa Uz­ma­nı Se­lim Işık­lar, per­şem­be gü­nü ABD Mer­kez Ban­ka­sı Fe­d’­den olum­suz ha­be­r gel­me­si ha­lin­de bor­sa­nın 65 bin pu­an­la­ra ka­dar ine­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.

Işık­lar, da­ha çok yer­li ya­tı­rım­cı­nın pa­nik ha­va­sıy­la sa­tış yap­tı­ğı­nı ifa­de et­ti. Odea­bank Stra­te­jik Plan­la­ma Grup Mü­dü­rü Er­kan Der­nek ise Tür­ki­ye pi­ya­sa­la­rı­nın olay­la­rın ne ka­dar bü­yü­yüp bü­yü­me­ye­ce­ği hak­kın­da­ki so­ru işa­ret­le­ri se­be­biy­le yurt­dı­şı gün­dem­den uzak­laş­tı­ğı­nı be­lirt­ti.

To­fa­ş’­a 67,5 mil­yon li­ra ver­gi ce­za­sı

To­faş, şir­ket bün­ye­sin­de ya­pı­lan ver­gi in­ce­le­me­si ne­ti­ce­sin­de şir­ke­te 2008, 2009 ve 2010 ma­li yıl­la­rı ile il­gi­li 67,5 mil­yon ver­gi ce­za­sı ke­sil­di­ği­ni bil­dir­di. To­fa­ş’­tan KA­P’­a ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Uz­laş­ma da­hil tüm ya­sal hak­la­rı­mız kul­la­nı­la­cak­tı­r” de­nil­di. To­faş his­se­le­ri yüz­de 5.26 ora­nın­da de­ğer kay­bet­ti.


Konular